Ban lãnh đạo điều hành

CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH

 

A. Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Thế Họa        - Chủ tịch

2. Ông Vũ Văn Hiền              - Ủy viên

3. Ông Nguyễn Minh Chung   - Ủy viên

4. Ông Vũ Văn Thâu             - Thư ký

B. Ban kiểm soát

1. Ông Nguyễn Chí Công        - Trưởng ban

2. Ông Ninh Văn Xuân           - Ủy viên

3. Ông Nguyễn Đức Đại         - Ủy viên

C. Chi bộ

1. Ông Nguyễn Thế Họa  - Bí thư

2. Ông Nguyễn Chí Công - Phó bí thư

D. Ban Tổng Giám đốc

1. Ông Nguyễn Thế Họa - Tổng Giám đốc

2. Ông Vũ Văn Hiền       - Phó Tổng Giám đốc

E. Công đoàn Công ty

1. Ông Nguyễn Chí Công - Chủ tịch công đoàn

2. Ông Tào Văn Hội - Phó Chủ tịch

3. Ông Lê Kiên Cương - ủy viên

may lam kem
camera quan sat
bot lam kem
lap dat camera quan sat
thuoc kich duc nu